Thứ Năm, ngày 24/06/2021
Trang chủ Giới thiệu Danh sách CB GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Quản trị hệ thống
Giáo dục THCS
GD n.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
HÐ công đoàn
ÐT bồi dưỡng
Thư viện ảnh
TKB Học sinh
Tra cứu điểm
Thư viện video
Ðang có 1 khách
Bạn là khách
Ðã có 122783 lượt truy cập
   Giáo dục THCS
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020  (10h:34 | 11/11/2019)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020 - Trường THCS Hạ Bằng

 

   

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ hướng dẫn số 385/PGD-THCS ngày 26/8/2019 của Phòng GD&ĐT Thạch Thất về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Trung học cơ sở; Hướng dẫn 393/HD-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả các mặt hoạt động giáo dục năm 2018 – 2019 và Kế hoạch số 03/KH-THCS ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Trường THCS Hạ Bằng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Kiểm tra nội bộ là hoạt động quản lý thường xuyên trong nhà trường  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Kiểm tra nội bộ bao gồm kiểm tra thực hiện Luật giáo dục, Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... Cụ thể, Hiệu trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong đơn vị trong năm học 2019-2020; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được quy đinh tại điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, tập trung vào những nội dung sau:

   - Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ được phân công;

   - Kiểm tra các điều kiện CSVC đảm bảo hoạt động giáo dục trong nhà trường; thông qua công tác kiểm tra nội bộ đế tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý của nhà trường.

Kiểm tra nội bộ để kịp thời khắc phục các tồn tại; tìm ra các giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng hoạt động giáo dục. Qua công tác kiểm tra cũng kịp thời khích lệ động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       III. NGUYÊN TẮC

Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường  phải thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường đối với các đoàn kiểm tra cấp trên);

Kiểm tra nội bộ mang tính thường xuyên, đúng nguyên tắc, đúng kế hoạch;

Kiểm tra nội bộ phải đảm bảo chính xác, khách quan, hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra;

III. NHIỆM VỤ

1.     Nhiệm vụ chung

Tiếp tục thực hiện chủ trương 4 kiểm tra trong giáo dục; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm nhất là kiểm tra hoạt động và chất lượng dạy học của các thành viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường thành phần của ban kiểm tra là CBQL

trường học, những cán bộ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường; dưới sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên ban KTNB. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là các thành viên ban KTNB về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục; góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban KTNB cùng Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch KTNB trong năm học, sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng trong công tác kiểm tra, cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng, theo từng đợt; Phổ biến công khai kế hoạch cho toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường; đưa nội dung đánh giá công tác KTNB vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế, cuối học kỳ và cuối năm học sơ kết, tổng kết công tác KTNB trước hội đồng trường.

Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện hiệu quả công tác KTNB theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thời điểm, đối tượng, thành phần kiểm tra phù hợp, bám đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả tránh tình trạng giao phó cho một cá nhân kiểm tra hoặc để người đứng đầu bộ phận tự kiểm tra, lập biên bản bộ phận mình; mỗi nội dung kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp tốt với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền và trách nhiệm kết quả kiểm tra, các biểu hiện sai sót, hạn chế. Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, và đúc rút kinh nghiệm trong công tác KTNB cho những năm tiếp theo; lưu trữ đầy đủ hồ sơ của nhà trường

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

1.1. Kiểm tra toàn diện giáo viên

Trong 1 năm học, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm ít nhất 50% giáo viên của trường.

Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mỗi cấp học, trong đó tập trung vào những nội dung:

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

+ Đạo đức, lối sổng, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

b) Việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng đổi mới:

Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ nhà trường (đối với từng cấp học, bậc học); việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, dạy học 2 buổi/ngày, quy định về DTHT; việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG); đổi mới PPGD theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học gắn với đặc thù cấp học, tích họp liên môn, gắn khoa học bộ môn với thực tiễn đời sống , đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động cho người học; đổi mới KTĐG theo định hướng năng lực người học, bám sát định hướng đổi mới các kỳ thi của Phòng, Sở, Bộ.

+ Việc thí nghiệm, thực hành sử dụng thiết bị dạy học (kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, đối chiếu kế hoạch dạy học với hồ sơ của bộ phận quản lý thiết bị, thí nghiệm, giáo án); việc cải tiến, tự sửa chữa các TBDH, tự làm đồ dùng dạy học;

+ Việc tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bối dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn;

+ Việc giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ (đánh giá theo hướng dẫn của cấp học, bậc học kết họp với tiếp thu kiến thức của học sinh): Kiểm tra giờ lên lớp khi dự giờ, cán bộ kiểm tra cần lập phiếu dự giờ (phiếu được lưu trong hồ sơ); nhận xét giờ dạy theo quan điểm phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh; đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động cho học sinh của giáo viên về trình độ thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực, phẩm chất cần phát triển theo đặc thù tiết học (thể hiện trong việc biên soạn câu hỏi/bài tập, thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức dạy học), cần bám sát chỉ đạo của các cấp về hướng dẫn đánh giá giờ dạy theo định hướng đổi mới của mỗi cấp học.

+ Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kết quả kiểm tra, khảo sát của cán bộ kiểm tra; kết quả kiểm tra các lớp do giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường trong năm học.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm...;

+ Khả năng phát triển của giáo viên (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và các hoạt động xã hội khác...)

c) Đánh giá xếp loại

Tốt: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đều đạt tốt; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, đạt khá trở lên.

Khá: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đạt khá trở lên; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, đạt yêu cầu trở lên.

Đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ, thực hiện quy chế chuyên môn; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu.

Chưa đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện quy chế chuyên môn chưa đạt yêu cầu.

1.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên

Gồm một số chuyên đề:

a) Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm:

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án; kiểm tra việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; Kiểm tra việc bồi dưỡng thương xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch.

b) Chuyên đề khác như:

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; ...

Yêu cầu: Việc kiểm tra chuyên đề do BGH quyết định, phân công nhiệm vụ, có biên bản ghi chép đầy đủ cùng các kết luận, kiến nghị và lưu toàn bộ hồ sơ kiểm tra theo quy định.

           2. Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận (thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư...)

2.1.Kiểm tra hoạt động của các tổ nhóm chuyên môn

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của tổ, kế hoạch dạy học từng bộ môn đã được nhà trường phê duyệt; nội dung kế hoạch năm học theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT, theo đặc thù của tổ, nhóm chuyên môn và phải đảm bảo tính liên thông, cụ thể về tiến trình thực hiện, người thực hiện, người phụ trách.

Kiểm tra chất lượng dạy học của tổ, nhóm chuyên môn; việc sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện quy chế chuyên môn; phát triển đội ngũ, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng...

Kiểm tra công tác quản lý dạy bù, dạy thay, công tác quản lý chuyên môn về việc thực hiện dạy thêm, học thêm; kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh, phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi...

          2.2. Kiểm tra hoạt động của các bộ phận thư viện, thiết bị, y tế trường học

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ, sổ sách liên quan (quan tâm tới công tác bảo quản, theo dõi sử dụng tài liệu SGK, thiết bị, đồ dùng tự làm, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ...);

           2.3. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính

 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, hành chính: Quản lý văn bản đi, đến, lưu trữ, cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản; hệ thống hồ sơ (hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên, hồ sơ thi đua, khen thưởng, kỷ luật...), sổ sách liên quan (sổ đăng bộ, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ, sổ cấp phát bằng, chứng chỉ, sổ nghị quyết, sổ quản lý tài sản, sổ theo dõi công văn đi, đến; việc công khai thủ tục hành chính; tinh thần thái độ của nhân viên văn phòng.

          2.4. Kiểm tra tài chính, tài sản, công tác kế toán

Các trường tiến hành tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính, trong đó quan tâm công tác công khai tài chính, tài sản theo quy định hiện hành, việc lưu trữ hồ sơ theo quy định...

3. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

          Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của Hiệu trưởng, của các bộ phận; việc thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đôi với cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thực hiện công khai; công tác kiểm tra nội bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, công tác XHH giáo dục;

          Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, phó hiệu trưởng...

           4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

          Công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC: việc xây dựng sổ sách tiếp dân, sổ theo dõi đơn thư KN,TC, ghi chép theo quy định; bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp (có nội quy phòng tiếp dân, lịch phân công trực tiếp dân; Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KN,TC); thiết lập hồ sơ vụ việc giải quyết KN,TC (nếu có) đúng quy định; việc thực hiện kê khai, sử lý thông tin thu nhập cá nhân;

          Công tác PCTN: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP) của nhà trường; việc xây dựng các quy định, quy chế của nhà trường theo yêu cầu của công tác PCTN (Kế hoạch thực hiện Luật PCTN, Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản, công khai các hoạt động của nhà trường theo quy định); việc xây dựng hồ sơ, sổ sách và cập nhật, ghi chép theo quy định...

5. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh

          Kiểm tra về tổ chức lóp học, nhiệm vụ của học sinh theo Điều lệ (của từng cấp, bậc học); kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lóp, các tổ chức trong nhà trường;

          Kiểm tra việc tự rèn luyện của học sinh thông qua hoạt động tập thể, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động Đoàn, Đội, các Hội thi...

          Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách, vở, đồ dùng học tập(ĐDHT).

6. Kiểm tra một số nội dung khác

Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT để quyết định lựa chọn các nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

          Kiểm tra về CSVC, trang thiết bị dạy học, tài chính: Việc sử dụng và bảo quản CSVC; phòng làm việc; thư viện; thiết bị; đồ dùng dạy học; đồ chơi...; công tác tài chính;

          Kiểm tra về hoạt động, chất lượng giáo dục: Hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động của Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường về công tác giáo dục học sinh;

          Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục; dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ngày.

          Kiểm tra việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Thành lập ban kiểm tra nội bộ

Thành lập Ban kiểm tra nội bộ: (Theo quyết định số: 23/QĐ-THCS ngày 26/9/2019)

Thành phần:

Trưởng ban: Ông Đỗ Duy Linh – Hiệu trưởng

Phó Ban:

                  - Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng

                  - Ông Nguyên Đức Toàn – Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng KHTN

Thư ký: Bà Tạ Thị Vinh – GV, Thư ký HĐSP

Ủy viên:

                 - Ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng ban thanh tra nhân dân

        - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng – Tổ trưởng tổ KHXH

- Bà Nguyễn Thị Liên – Tổ phó tổ KHXH

        - Ông Đỗ Xuân Dũng - Tổ phó tổ KHTN

                         - Ông Tô Thành Trung – Tổ trưởng tổ văn phòng

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Tổ phó tổ văn phòng

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – GV, TPT Đội TNTP HCM

- Ông Nguyễn Tiến Cường – Nhân viên kế toán

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

Ban  KTNB xây dựng Kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra trên cơ sở bám sát vào các văn bản hướng dẫn của ngành giáo dục và Kế hoạch tổ chức thực hiện năm học 2019-2020 của trường.

3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

Hiệu trưởng công khai kế hoạch kiểm tra đã được duyệt cho toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường và tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức ,biện pháp thực hiện kế hoạch cho ban KTNB trường học; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên ban KTNB trường học.

Ban KTNB cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu giữ hồ sơ, các mẫu biên bản kiểm tra tùy theo từng cấp học, đối tượng;...

Hàng tháng, Hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác KTNB trường học vào trương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kỳ  và cuối năm học. Hiệu trưởng phải báo cáo sơ kết, tổng kết công tác KTNB trường học trước Hội đồng sư phạm nhà trường và báo cáo phòng GD&ĐT.

4. Đánh giá sau kiểm tra

Sau khi kiểm tra, phải có nhận xét, đánh giá ưu điểm, nhược điểm; đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho đối tượng kiểm tra và thực hiện xếp loại (nếu là kiểm tra các hoạt động của GV) mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo bốn mức: Tốt, khá, trung bình, yếu.

Vận dụng các văn bản về đánh giá, xếp loại theo từng cấp học để đánh giá cho phù hợp, nhất là các văn bản về: Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên; Quy chế đánh giá công chức hàng năm; Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy.

5. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, báo cáo

- Toàn bộ mọi hoạt động KTNB của trường được lập thành hồ sơ và lưu trữ; Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học gồm:

+ Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học;

+ Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ nhà trường;

+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

+ Các hồ sơ kiểm tra theo đợt, kiểm tra nội bộ nhà trường như: Quyết định kiểm tra, (nếu có), đề cương kiểm tra, các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, giải pháp sau kiểm tra,...

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác  kiểm tra nội bộ  trường học;

Công tác KTNB là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi đơn vị trường học, phòng GD&ĐT Thạch thất yêu cầu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch KTNB nhà trường, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, liên hệ phòng giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.

VI.  KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Xây dựng kế hoạch

Thời gian

Đối tượng

kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Phương pháp

kiểm tra

Người kiểm tra

Kết quả

Tháng 9/2019

Học sinh

Giáo viên

Kiểm tra công tác thư viện trường học; Thực hiện việc thu-chi các khoản do nhân dân đóng góp.

Kiểm tra giáo viên: Kiều Thị Vấn

Tập hợp số liệu, đánh giá trực tiếp các hoạt động Dạy và học của GV và HS

Các đ/c: BGH, Hoa, Minh, Toàn, Hồng, Trung, GVCN các lớp

 

Tháng 10/2019

Giáo viên

Nhân viên

Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Công tác chủ nhiệm lớp.

Kiểm tra 2 giáo viên: Đặng Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Đăng Quang

 Kiểm tra giáo án, việc sử dụng thiết bị, quản lý học HS

Các đ/c: Dũng (HP), Toàn, Hồng, Dũng, Liên, Trung, Dung

 

Tháng 11/2019

Trưởng đoàn thể

Kiểm tra Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục; Thực hiện quy chế dân chủ. Kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật.

Kiểm tra 3 giáo viên: Nguyễn Thu Huyền, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh

Kiểm tra hành chính, văn bản

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Hồng, Trung, Cường, Dung

 

Tháng 12/2019

Các chuyên đề trong năm

Kiểm tra Phòng chống tham nhũng và tiếp công dân; Kiểm tra việc quản lý và sử dụng sổ gọi tên ghi điểm.

Kiểm tra 2 giáo viên: Kiều Mạnh Hoạch, Lê Thị Thúy Hà

Kiểm tra hành chính, văn bản

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Hồng, Dung, Cường

 

 

 

Tháng 1/2020

 

Học sinh, Giáo viên

Kiểm tra hoạt động giáo dục đạo đức học sinh; Kiểm tra dạy nghề phổ thông và hướng nghiệp; Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.

Kiểm tra 2 giáo viên: Phùng Thị Liên, Đỗ Thị Thủy Chung

 

Tập hợp số liệu, so sánh với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

 

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Hồng, Dũng, Trung

 

Tháng 2/2020

Giáo viên

Nhân viên

Kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý hành chính;  Kiểm tra công tác y tế học đường – an toàn trường học; Kiểm tra chuyên đề khác;

Tập hợp các loại hồ sơ; kiểm tra hành chính, văn bản

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Dũng, Liên, Cường, Dung

 

Tháng 03/2020

BGH, trưởng các ban ngành

Kiểm tra hoạt động giảng dạy và học tập các bộ môn văn hóa; Công tác quản lý sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học; Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.

Kiểm tra 2 giáo viên: Nguyễn Đức Toàn, Phùng Thị Huế

Kiểm tra giám sát theo nghị quyết của Hội đồng trường

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Dũng, Hồng, Liên, Cường, Dung

 

Tháng 04/2020

Học sinh

Giáo viên

Kiểm tra thực hiện “3 công khai”, “4 kiểm tra” của Hiệu trưởng; Kiểm tra chuyên đề khác

Kiểm tra 2 giáo viên: Phan Thị Hoàng Thảo, Nguyễn Thị Hường

Tập hợp số liệu, đánh giá trực tiếp các hoạt động Dạy và học của GV và HS

Các đ/c: BGH, Hoa, Minh, Toàn, Hồng GVCN các lớp

 

Tháng 05/2020

Học sinh, Giáo viên, nhân viên

Chất lượng giảng dạy và chất lượng xếp loại 2 mặt giáo dục HS; H sơ thi đua;

 

 Tập hợp số liệu, so sánh với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm.

Hoàn thiện các hồ sơ thanh tra, hồ sơ thi đua

Các đ/c: BGH, Minh, Toàn, Hồng, Dũng, Liên, Hoa, Trung, Dung, Cường

 

       Hình thức kiểm tra: định kỳ theo kế hoạch và đột xuất

2. Phân công trách nhiệm, báo cáo

- Trưởng ban: Thầy giáo Đỗ Duy Linh – Hiệu trưởng

Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, trực tiếp tham gia một số công việc khi cần thiết;

  Phụ trách, hoàn thiện biên bản kiểm tra về tài chính, tài sản, CSVC, quản lý nhân sự, công tác thi nghề và hướng nghiệp,... biên bản kiểm tra toàn diện GV tổ KHXH

- Phó ban:  

a)Thầy giáo Nguyễn Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng

  Phụ trách, hoàn thiện biên bản kiểm tra về chuyên môn Dạy và học, sử dụng đồ dùng thiết bị, kiểm tra nề nếp, đạo đức học sinh, kiểm tra các chuyên đề, kiểm tra toàn diện GV tổ KHTN

  Quản lý chất lượng học sinh và các phong trào thi GVDG, HSG

  Phụ trách quản lý việc sử dụng đồ dùng thiết bị trong trường.

  b)Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn – CT Công đoàn, tổ trưởng tổ KHTN

  Phụ trách các biên bản kiểm tra về hoạt động công đoàn, kiểm tra công tác thi đua; thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện Các quy định về công khai trong trường học;thực hiện Đảm bảo các quyền lợi cho CB, GV, NV và học sinh trong trường.

 c)Thầy Nguyễn Quang Minh – Trưởng ban thanh tra nhân dân

 Phụ trách kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của trường theo nghị quyết;

 Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban thanh tra nhân dân;

  Tham gia thanh, kiểm tra toàn diện giáo viên trong tổ;

  Tập hợp các biên bản làm việc và báo cáo của Ban kiểm tra nội bộ trường học;

Các ủy viên:

 a)Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hồng, Phùng Thị Liên

 Phụ trách việc tổ chức thực hiện hoạt động và hoàn thiện hồ sơ của Tổ KHXH

 b)Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn, thầy giáo Đỗ Xuân Dũng

 Phụ trách việc tổ chức thực hiện hoạt động và hoàn thiện hồ sơ của Tổ KHTN

 c)Ông Tô Thành Trung, bà Nguyễn Thị Kim Dung, ông Nguyễn Tiến Cường

Phụ trách việc tổ chức thực hiện hoạt động và hoàn thiện hồ sơ của Tổ văn phòng;

 Hoàn thiện các hồ sơ gồm:

  - Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

  - Sổ quản lý tài sản, thiết bị;

  - Sổ quản lý tài chính

  - Hồ sơ quản lý thư viện;

  - Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh

  - Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học, hồ sơ y tế.

  c) Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hoa- TPT

  Phụ trách việc tổ chức thực hiện hoạt động và hoàn thiện hồ sơ của Đội TNTP HCM

  d) Cô giáo Tạ Thị Vinh – Thư ký

  Phụ trách việc ghi chép và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng sư phạm nhà trường.

 

        Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

- CB GV CNV (để thực hiện)

- Lưu VT

 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các tin tiếp theo
  • KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020 (10h:17 | 11/11/2019)
  • DỰ THẢO KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2019 (15h:6 | 19/08/2019)
  • CHI BỘ 13 – TRƯỜNG THCS HẠ BẰNG NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THÁNG LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG (7h:6 | 01/10/2012)
  • Thông báo
    THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 (15/8/2019)

    Trường THCS Hạ Bằng
    Ðơn vị thiết kế: Công ty